وقتی که عاشق می شوید مگویید:

" خداوند در قلب من است.
بلکه بگویید
" من در قلب خداوند جای دارم."

و گمان نکنید که زمام عشق در دست شماست ' بلکه این عشق است که اگر شما را شایسته بیند، حرکت شما را هدایت می کند.