هنگامی که غوره‌ی ِ خُرد
 
در انتهای ِ شاخ‌سار ِ طولانی‌ی ِ پیچ ‌پیچ جوانه می‌زند.
 
فریاد ِ من همه گریز ِ از درد بود
 
چرا که من در وحشت‌انگیزترین ِ شب‌ها آفتاب را به دعائی
 
نومیدوار
 
طلب می‌کرده‌ام